snovi

Individualna analiza snova
KAD SNOVE NE ŽELIMO DA DELIMO

Individualna analiza snova podrazumeva samo prisustvo snevača i tumača i njen tok je isključivo usredsređen na snove koje je klijent odabrao za seansu

Individualnoj analizi snova ne prisustvuju druge osobe, tako da se razgovor odvija samo između klijenta i analitičara. Ova vrsta analize se može kombinovati sa grupnom (snevač istovremeno posećuje i sastanke grupa za analizu snova) ili je potpuno samostalna. Individualnoj analizi snova su naklonjene osobe koje su po svojoj psihičkoj konstituciji introvertirane, koje se ne osećaju prijatno kada pričaju snove pred grupom ali i osobe koje nemaju taj problem ali nekada, izuzetno, zbog specifičnog sadržaja sna i informacija koje tokom tumačenja moraju da daju, diskrecije radi, odlučuju da dođu na individualnu seansu. Najzad, kod osoba koje puno sanjaju i žele da pojačano rade na analizi svojih snova, javlja se potreba da deo snova analiziraju i na individualnim seansama ukoliko ne stignu da to urade na grupnim. Generalno, grupna analiza ima niz prednosti u odnosu na individualnu. One su sledeće:

1. Članovi grupe predstavljaju, jedan za drugoga, neku vrstu izvorišta socijalne energije te time čine i uzajamnu životnu podršku.
2. Grupa podstiče svoje članove da više i bogatije sanjaju kao i da pamte i zapisuju svoje snove.
3. Grupni rad takođe utiče da sama interpretacija sna članova bude kvlitetnija kao i njihovo sagledavanje poruka koje snovi nose.
4. Heterogenost grupe prema polu, godinama života, obrazovanju, životnom iskustvu itd posebno je dragocena za široke mogućnosti tumačenja snova.
5. Članovi grupe, slušajući analize snova ostalih koje pred njima radi tumač, i sami polako stiču uvid u tehniku analize snova i njom postepeno ovladavaju.
6. Fenomenom “životnog ogledanja” među članovima grupe u mnogome se proširuje njihovo životno iskustvo i razvija sposobnost empatije.
7. Grupnom analizom se postiže velika ušteda kako u vremenu tako i u finansijskom smislu.
8. Postiže se popularizacija analize snova uopšte i proširuje interesovanje za njih.

Pages: 1 2