2
Najčešća zamka u određivanju cilja je mešanje pojmova zadatak i cilj

2

2

2